Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

TRUYỀN THUYẾT SỰ TÍCH MÙA VU LAN BÁO HIẾU

Written By thinh kimphuc on Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014 | 23:45

 TRUYỀN THUYẾT SỰ TÍCH MÙA VU LAN BÁO HIẾU
Lễ Vu Lan,Rằm tháng Bảy

TRUYỀN THUYẾT SỰ TÍCH MÙA VU LAN BÁO HIẾU


Theo Kinh Vu Lan - Mục Kiền Liên là một trong các đại đệ tử của Phật Thích Ca.Mục Liên đã tu luyện đạt tới Lục thông,vì lòng tưởng nhớ cha mẹ nên ông dùng Huệ Nhãn của mình để tìm kiếm.Thấy mẹ mình đang đọa vào ngục của Ngã Quỷ,thân hình tiều tụy.Mục Liên xót thương thân mẫu biết mẹ mình đói khát nên mới đem vật phẩm cho mẹ.Sợ miếng ăn ma quỷ cướp mất nên tay tả tay hữu chắn che,Nào ngờ miếng ăn chưa đưa lên miệng đã hóa than lửa nên đâu thể nuốt vô.Trong lòng thê thảm bi ai,Mục Liên bèn về giảng đường thưa với Đức Phật.Phật nói,tuy ông dù đã thần lực nhiệm mầu,nhưng vì thân mẫu gốc tội rất lâu nên một mình ông không thể cứu mẹ được.Muốn cứu giúp mẹ phải dựa vào thần lực của Mười phương Tăng.Vậy ngày rằm tháng bảy (ngày "Tự Tứ"),là ngày mà mười phương Tăng dù ở bất kỳ đâu cũng tụ hội về.Nhân ngày đó sắm sửa vật dụng cứu tế : đồ ăn,thức uống,hoa trái,nệm lót,đèn đuốc,món ăn tinh sạch đựng trong bình bát ... để dựa nhờ thần lực của chư Tăng mới giúp cứu tế được.Pháp trên gọi là pháp "Cứu Tế" hay còn gọi là VU LAN BỒN PHÁP.Không những chỉ giúp cứu tế cho vong linh mà còn nhờ thần lực của Tam Bảo độ cho các vong linh thoát khỏi ách nàn.Không những giúp cho cha mẹ tại thế còn đang sống được lợi ích mà đến cả cha mẹ trong bảy đời cũng được độ theo.(giúp cho cha mẹ khỏe mạnh không ốm đau mà còn xa lìa cả đường ngã quỷ súc sinh,thoát khỏi bể khổ).

Vì vậy cứ đến ngày rằm tháng bảy hàng năm,mọi người lại sắp sửa lễ cứu tế nhằm báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ,cúng dàng Phật-Pháp-Tăng.Vì vậy cái tên Vu Lan - hay Lễ Tế Thực,Lễ Báo Hiếu... cũng gắn liền từ đó.


Tụng Kinh Vu Lan trong tháng bảy hay in kinh sách phân phát cho mọi người cũng giúp tăng phứoc đức báo hiếu cho cha mẹ và gia tiên.

Dowload Kinh Vu Lan


Nguyên Văn Kinh :
PHT NÓI KINH VU LAN BN
Ta Từng Nghe Lời Tạc Như Vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,
Xá Vệ thành Kỳ Thụ Viên trung.
Mục Liên mới được lục thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,
Nghĩa sinh thành đạo cả mong đền.
Làm con hiếu hạnh vi tiên,
Bèn dùng tuệ nhãn dưới trên kiếm tìm.
Thấy vong mẫu sinh làm ngạ quỷ,
Không uống ăn tiều tụy hình hài.
Mục Liên thấy vậy bi ai,
Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm?
Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu,
Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu.
Thấy cơm mẹ rất lo âu,
Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.
Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp giật của bà.
Cơm chưa đưa đến miệng đà,
Hóa thành than lửa nuốt mà được đâu.
Thấy như vậy âu sầu thê thảm,
Mục Kiền Liên bi cảm xót thương.
Mau mau về chốn giảng đường,
Bạch cùng Sư phụ tìm phương giải nàn.
Phật mới bảo rõ ràng căn cội,
Rằng mẹ ông gốc tội rất lâu,
Dầu ông thần lực nhiệm mầu,
Một mình không thể ai cầu được đâu.
Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên.
Cùng là các bậc thần kỳ,
Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương,
Cộng ba cõi sáu phương tu tập,
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi.
Muốn cho cứu được mạng người,
Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.
Pháp cứu tế ta toan giảng nói,
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn.
Bèn kiêu Mục thị đến gần,
Truyền cho diệu Pháp ân cần thiết thi.
Rằm tháng bảy là ngày tự tứ,
Mười phương Tăng đều dự lễ này.
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.
Lại phải sắm giường nằm nệm lót,
Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu,
Món ăn tinh sạch báu mầu,
Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.
Chư Ðại Ðức mười phương thọ thực,
Trong bảy đời sẽ được siêu thăng,
Lại thêm cha mẹ hiện tiền,
Ðặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn.
Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ,
Dầu ở đâu cũng tựu hội về,
Như người thiền định sơn khê
Tránh điều phiền não chăm về Thiền na.
Hoặc người được bốn tòa đạo quả,
Công tu hành nguyện thỏa vô sinh.
Hoặc người thọ hạ kinh hành,
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người được lục thông tấn phát
Và những hàng Duyên giácThanh văn
Hoặc chư Bồ tát mười phương,
Hiện hình làm Sãi ở gần chúng sinh.
Ðều trì giới rất thanh rất tịnh,
Ðạo đức dày chánh định chân tâm.
Tất cả các bậc Thánh phàm,
Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa.
Người nào có sắm ra vật thực,
Ðặng cúng dàng Tự Tứ Tăng thời.
Hiện tiền phụ mẫu của người,
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi,
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên.
Như còn cha mẹ hiện tiền,
Nhờ đó cũng được bá thiên thọ trường.
Như cha mẹ bảy đời quá vãng,
Sẽ hóa thân về cõi thiên cung.
Người thì tuấn tú hình dung,
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân.
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,
Phải tuân theo thể thức sau này:
Trước khi thọ thực đàn chay,
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.
Cầu thất thế mẹ cha thí chủ,
Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên,
Cho xong định ý hành thiền,
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.
Khi thọ dụng, nên an vật thực,
Trước Phật đài hoặc tự, tháp trung.
Chư Tăng chú nguyện viên dung,
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,
Mục Liên cùng Bồ tát chư Tăng,
Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng,
Mục Liên cũng hết khóc than sầu buồn.
Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy,
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan.
Mục Liên bạch với Phật rằng:
Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn,
Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra,
Như sau đệ tử xuất gia,
Vu Lan Bồn Pháp dùng mà độ sinh.
Ðộ cha mẹ còn đương tại thế,
Hoặc bảy đời có thể được không?
Phật rằng: Lời hỏi rất thông,
Ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo.
Thiện nam tử, Tỳ Kheo nam nữ,
Cùng quốc Vương, Thái tử,Ðại thần,
Tam công, Tể tướng, bá quan
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần.
Như chí muốn đền ơn cha mẹ,
Hiện tại cùng thất thế tình thâm.
Ðến rằm tháng bảy mỗi năm,
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về.
Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ,
Phải sắm sanh bá vị cơm canh,
Ðựng trong bình bát tinh anh,
Chờ giờ Tự Tứ chúng Tăng cúng dàng.
Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ,
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,
Cùng cầu thất thế đồng thì,
Lìa nơi ngạ quỷ sinh về nhân thiên.
Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp,
Lại xa lìa nạn khổ cực thân.
Môn sinh Phật tử ân cần,
Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.
Thường cầu nguyện thung huyên an hảo,
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh.
Ngày rằm tháng bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngõ cúng dàng chư Phật, chư Tăng.
Ấy là báo đáp thù ân
Sinh thành dưỡng dục song thân buổi đầu.
Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ
Mới phải là Thích tử Thiền môn.
Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,
Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.
Mục Liên với bốn ban Phật tử,
Nguyện một lòng tín sự phụng hành,
Trước là trả nghĩa sinh thành,
Sau là cứu vớt chúng sinh muôn loài.
Nam mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên
Bồ tát (3 lần)